Privacyreglement

Scholingsapplicatie Deskundigheidsbevordering Cohesie

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens verwerkt worden bepaalde rechten.

De Scholingsapplicatie van Deskundigheidsbevordering en de daarbij horende website worden aangeboden door Coöperatie Cohesie U.A. (Verder Cohesie.) Cohesie hecht veel waarde aan de bescherming van jouw privacy. In dit privacyreglement staat belangrijke informatie voor jou, als gebruiker, over welke persoonsgegevens Cohesie verwerkt, op welke manier en voor welke doeleinden.

1. Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Voor het goed kunnen leveren van onze diensten (via de Cohesie Scholing applicatie en via de website van Cohesie Scholing) is het nodig dat Cohesie persoonsgegevens verwerkt. Dit doen wij onder andere om:

 • jouw registratie te verwerken;
 • onze overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren (als je deel wil nemen aan een scholing) of om aan jouw verzoek te voldoen (als je vragen of wensen hebt);
 • met jou te communiceren via de App of via e-mail;
 • om ons aanbod van scholing aan jou te tonen;
 • om jou gelegenheid te bieden verbinding te maken met andere cursisten;
 • het gebruik van onze website en App te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de website en App kunnen verbeteren, de website en App kunnen aanpassen aan jouw voorkeuren en zodat wij verbeteringen kunnen doorvoeren in onze dienstverlening aan jou;
 • ervoor te zorgen dat de App en de website goed beveiligd zijn tegen misbruik en beveiligingsincidenten;
 • onze rechten te verdedigen;
 • te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • onze andere gerechtvaardigde belangen te behartigen, zoals het analyseren van kengetallen en het in beeld brengen van de statistische kenmerken van onze deelnemersgroep en het analyseren van interesses en voorkeuren van onze gebruikers, voor zover wettelijk toegestaan.

2. De manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen

Cohesie verzamelt jouw persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • Ben je werkzaam binnen Cohesie, dan worden jouw gegevens gegenereerd doordat Cohesie een gebruikersaccount voor jou aanmaakt. Reden hiervoor is omdat je mogelijk gaat deelnemen aan scholing die aangeboden wordt door Cohesie, afdeling Deskundigheidsbevordering.
 • Als je niet werkzaam bent binnen Cohesie, dan verstrek je gegevens zelf, bij registratie of via een contactformulier; of door je aan te melden voor een scholing die jij graag wil gaan volgen. Jouw persoonsgegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers en jij kunt, om privacy redenen, ook geen persoonsgegevens van anderen zien.

3. Hoe wij persoonsgegevens verwerken en bewaren

Cohesie verwerkt persoonsgegevens in de volgende situaties en op de volgende manieren:

 • Ben je werkzaam binnen Cohesie, dan wordt een account voor jou aangemaakt om in de toekomst scholing te kunnen afnemen. (Zie verder onder 4. Welke persoonsgegevens wij verwerken.)
 • Als je niet werkzaam bent binnen Cohesie, en je registreert je, dan wordt aan jou gevraagd om bepaalde persoonsgegevens in te vullen. (Zie verder onder 4. Welke persoonsgegevens wij verwerken).
 • Als je een klacht bij ons indient, een formulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij jouw gegevens (zoals e-mailadres en naam) voor zover dit nodig is om de klacht af te handelen of jouw e-mail of vraag te behandelen of te beantwoorden.
 • Als je een account hebt, kunnen wij bepaalde metadata opslaan. Wij verzamelen deze gegevens over het gebruik van de App (klikgedrag), zoals wanneer je de app gebruikte, welke pagina’s je bezocht, welk toetsen en/of welke browser je gebruikt en andere statistieken om de App te verbeteren en om gebruikers beter te kunnen ondersteunen bij het gebruiken van de app. Als toestemming nodig is, zullen wij die vragen.
 • Als je de App of website gebruikt, kunnen wij jouw IP-adres verwerken ter beveiliging van onze diensten.

4. Welke persoonsgegevens wij verwerken

Cohesie beheert en accordeert de gebruikersaccounts van deze scholingsapplicatie. Een gebruikersaccount geeft je toegang tot het bekijken van de scholingsagenda en overige informatie betreffende de activiteiten van de afdeling Deskundigheidsbevordering van Cohesie. Verder kun je met een gebruikersaccount scholing bestellen. Nadat je een goedgekeurd account hebt, krijg je toegang tot het smoelenboek van deze scholingsapplicatie, die heet Wie-is-Wie. Ben je niet werkzaam binnen Cohesie, dan krijg je om privacy redenen geen toegang tot Wie-is-Wie.

De volgende persoonsgegevens zijn altijd zichtbaar voor alle gebruikers:
Jouw naam, jouw functie en, van de praktijk of organisatie waar je werkzaam bent, de adres- en contactgegevens. 

De volgende persoonsgegevens verwerken wij wel maar deze persoonsgegevens zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers:
Jouw emailadres, jouw mobiel telefoonnummer, IBAN nummer, tenaamstelling, factuuradres, BIG registratienummer, NVvPO registratienummer, V&VN registratienummer, KABIZ registratienummer. Jij kunt jouw dieetwensen aangeven als je dat wil. Als jij dit invult, dan gebruiken wij dit enkel en alleen voor de benodigde catering tijdens de scholing. De informatie die je ons verstrekt is een vrije keuze. Zoals vermeld in de koptekst: deze informatie is niet zichtbaar voor de andere gebruikers.

Uitbreiden en zichtbaar maken van mijn persoonlijk profiel
Je kunt jouw eigen profiel uitbreiden met een foto, jouw aandachtsgebied of andere persoonsgegevens. Dat is niet verplicht. Het is een vrije keuze. Weet, als je het eigen profiel uitbreidt, dat andere gebruikers dit kunnen zien. En, je kunt het ten alle tijden ook weer ongedaan maken. Je hebt daar zelf de regie over.

5. Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is; maximaal 5 jaar na de laatst gevolgde scholing. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

6. Met wie wij persoonsgegevens delen

Wij verstrekken in principe geen persoonsgegevens aan derden, tenzij wij:

 • accreditatiepunten moeten laten bijschrijven via PE-Online als jij een opleiding of cursus hebt gevolgd waarvoor accreditatiepunten gescoord zijn;
 • hiertoe verplicht zijn op basis van de wet of op last van de rechter, daaronder begrepen een handhavende autoriteit, of;
 • dit mogen met het oog op het behartigen van ons gerechtvaardigd belang, zoals bijvoorbeeld het opsporen of tegengaan van (mogelijke) strafbare feiten of het verdedigen van onze rechten en behartigen van onze overige belangen, e.e.a. slechts voor zover de wet dit toestaat.

7. Beveiliging

Cohesie treft passende maatregelen om persoonsgegevens die we van jou opslaan, te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Dat betekent o.a. dat wij onze IT-systemen goed beveiligen en dat wij beleid hebben voor het correct omgaan met persoonsgegevens. Alleen personen die daar vanwege hun functie een belang bij hebben kunnen toegang krijgen tot persoonsgegevens. Als gebruiker ben jij verplicht om zorgvuldig met je inloggegevens om te gaan, zodat onbevoegde personen geen toegang krijgen tot deze scholingsapplicatie en/of andere deelnemers hun privacygevoelige informatie. Cohesie zorgt ervoor dat de scholingsapplicatie en de website voldoen aan de beveiligingseisen.

8. Cookies

Wij maken gebruik van Cookies. Om jouw bezoek aan onze website en het gebruik van de scholingsapplicatie gemakkelijker te maken zetten we cookies in. Met deze informatie kunnen wij onze website en producten verbeteren.

9. Jouw rechten

Je kunt contact opnemen met ons voor:

 • meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
 • vragen naar aanleiding van dit privacyreglement;
 • inzage in en rectificatie, wissing, beperking of overdracht van de persoonsgegevens die wij met betrekking tot het persoonlijke account verwerken;
 • bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens door ons, voor zover de wet je dit recht geeft.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. Maar we vinden het fijn als je die klacht eerst bij ons meldt. (Zie hiervoor 11. Contact)

10. Wijziging van dit privacyreglement

Het kan voorkomen dat het in dit privacyreglement opgenomen beleid wijzigt. Wij raden je daarom aan om ons privacyreglement regelmatig te bekijken. Waar mogelijk zullen wij jou informeren over wijzigingen.

11. Contact

Als je vragen hebt over dit privacyreglement, neem dan contact op via onderstaande gegevens:
De contactgegevens van Coöperatie Cohesie U.A. zijn:

Postadres:Postbus 604, 5900 AP VENLO
Bezoekadres: Professor Gelissensingel 20, 5912 JX Venlo
Telefoonnummer: 077 - 320 37 30
Mail: bureau@Cohesie.org
Internet: http://www.cohesie.org
Inschrijving bij KvK: 12064412

Heb je een klacht? Stuur een mail naar deskundigheidsbevordering@cohesie.org.

Functionaris Gegevensbescherming
Huisartsenorganisatie Cohesie, waar de afdeling Deskundigheidsbevordering deel van uitmaakt, heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Bereikbaar via telefoonnummer 077-3203730 of mail privacy@Cohesie.org.